KWALITEITSZORG

Klachtenreglement, KIWOS-formulier en vertrouwenspersoon

Hoewel de directie en medewerkers van Huize Brandsen er alles aan zullen doen om uw zorg, behandeling en verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te maken, kan het gebeuren dat u een klacht, idee, wens, opmerking of een suggestie heeft.

 

Wat is “een klacht” en hoe kan deze worden opgelost?

Een klacht is te omschrijven als “ een uiting van onvrede” .

Indien u ontevreden bent over de zorg, dienstverlening of bejegening, is de meest wenselijke situatie dat u dit direct bespreekt met degene op wie uw onvrede betrekking heeft.

Voor gevallen waarin dit niet lukt of een gesprek niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u als gast, familie, bezoeker of medewerker gebruik maken van de klachtenregeling van Huize Brandsen.

 

Een klacht heeft geen nadelige gevolgen voor de zorg en ondersteuning van u of uw naaste en de klachtenbehandeling voldoet aan de WKKGZ.

 

U kunt te allen tijde een KIWOS formulier (klacht, idee, wens, opmerking, suggestie) invullen en in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. De KIWOS brievenbus bevindt zich in de hal op de Begane Grond, nabij de entree.

 

Indienen van een klacht

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij:

 • Een medewerker, leidinggevende of de directie

 • De interne KIWOS commissie (middels het invullen van een KIWOS formulier)

 • De vertrouwenspersoon

 • Geschillencommissie

 • De IGJ (zie uitleg verderop in dit document)

 

 

Behandeling van klachten

De KIWOS brievenbus wordt minimaal 1 x per week geleegd. De KIWOS formulieren worden behandeld door de interne KIWOS commissie. De interne KIWOS commissie bestaat uit de kwaliteitscoördinator en de manager bedrijfsvoering (en zonodig een betreffend afdelingshoofd). Binnen 2 weken hoort u van de KIWOS commissie hoe uw klacht, idee, wens, opmerking of suggestie verder wordt behandeld. Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht, idee, wens, opmerking of suggestie wordt u in elk geval mondeling op de hoogte gesteld van het oordeel van de KIWOS commissie.

 

Vertrouwenspersoon

Binnen Huize Brandsen bestaat de mogelijkheid contact te hebben met een externe vertrouwenspersoon, iIndien u dit wenst, kunt u dit aangeven op het KIWOS formulier  Medewerkers kunnen direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de arbodienst (zie beheerselement “vertrouwenspersoon”).

 

 • De vertrouwenspersoon stelt u in de gelegenheid u klacht uiteen te zetten en verleent daarbij zo nodig ondersteuning

 • De vertrouwenspersoon geeft u informatie en voorlichting over de klachtenregeling en doet voorstellen voor een eventuele verdere aanpak.

 • De vertrouwenspersoon treedt bemiddelend op tussen klager en degene op wie de klacht betrekking heeft.

 • De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hem in het kader van zijn functie bekend is geworden.

Geschillen commissie via Riant verzorgd Wonen> geschilleninstantie EZA 2021

IGJ

Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt dit ook bij de inspectie melden. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de inspectie in. Onafhankelijk, objectief en ter bescherming van het algemeen belang. Dat is haar wettelijke taak. Dit betekent dat de inspectie uw individuele klacht vaak niet onderzoekt of oplost, maar wel wil voorkomen dat een volgende patiënt in de toekomst hetzelfde overkomt. Ook helpt de inspectie u graag op weg naar de juiste instantie voor afhandeling van uw individuele klacht. 
 

Hoe kunt melden?
Melden bij de inspectie kan alleen schriftelijk: 

 • U kunt gebruik maken van online meldingsformulieren op www.igj.nl 

 • Of u kunt een fax, mail of een brief sturen naar:
  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  t.a.v. Landelijk Meldpunt Zorg
  Postbus 2115, 3500 GC Utrecht
  E-mail: meldpunt@igj.nl

Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen met het Meldpunt IGJ, tel: 088 120 5020. 

 

Het Landelijk Meldpunt IGJ is op werkdagen van 09.00 -17.00 uur telefonisch bereikbaar.

 

Registratie en evaluatie van klachten

Voor een goede afwikkeling van klachten (ideeën, wensen, opmerkingen of suggesties) is het nodig dat deze worden geregistreerd.

Alle ingevulde KIWOS formulieren worden per kwartaal geregistreerd. De registraties worden verwerkt in het kwaliteitsverslag en de directiebeoordeling. Dit verslag wordt gebruikt ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de geboden zorg en diensten van Huize Brandsen.

 

Wij hopen echter dat de klachten worden opgelost zonder gebruik te hoeven maken van formele regelingen.

 

De directie