KWALITEITSZORG

Mantelzorgbeleid

Mantelzorgbeleid

Het betrekken van familieleden, kennissen, vrienden of andere relaties van de gast bij alles aspecten aangaande het verblijf van onze gasten in onze instelling achten wij van groot belang. Omdat deze mensen een belangrijke plaats innemen in het leven van onze gasten. Zij zijn voor de gast herkenbaar en vertrouwd en kunnen vanuit een ander gezichtspunt dan de instelling een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de gast. Wij kennen geen bezoektijden hetgeen inhoudt dat mantelzorgers en familieleden feitelijk 24 uur per dag welkom zijn.

Bovengenoemde betrokkenen weten over het algemeen veel over de gast. Deze kennis helpt bij het opstellen van een zorgleefplan en familieleden kunnen desgewenst ook aanwezig zijn bij de bespreking hiervan. 

Twee keer per jaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de gasten waarbij ook de eerste contactpersoon aanwezig mag zijn in het kader van cliëntenparticipatie. 

Bij de contacten met eerder genoemde personen vinden wij een open communicatie en het bespreken van wederzijdse verwachtingen van belang. Hierbij gaat het niet alleen over familieparticipatie in algemene zin, maar ook over specifieke onderdelen als: spullen meenemen van huis, kledingwisseling met de seizoenen, begeleiding naar het ziekenhuis, het meegaan met gezellige activiteiten, etc. 

 

Tot slot besteden wij ook veel aandacht aan de nabestaanden in het geval een gast overlijdt. Desgewenst bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een evaluatiegesprek.

 

Ieder mens is een uniek persoon die gevormd is door zijn/haar persoonlijkheid in samenhang met zijn/haar omgeving. Ieder mens heeft een referentiekader met zijn eigen wensen, behoeften en mogelijkheden. De zorgvraag staat in relatie tot deze individuele wensen, behoeften en de draagkracht van het eventueel aanwezige thuisfront. Van belang is  dat recht gedaan wordt aan de uitgangspunten van autonomie, individuele zelfstandigheid, zelfredzaamheid en welbevinden van de gast. Het betekent dat er voor de gast in de eigen woonomgeving, ondanks de zorgafhankelijkheid, mogelijkheden zijn om het eigen leven te leiden en eigen keuzes te maken.

 

Huize Brandsenis erop gericht de gast kwalitatief goede verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het uitgangspunt is de zorgvraag van de individuele gast. De zorg wordt aangepast aan de behoeften c.q. wensen en de mogelijkheden van de gast. De draagkracht en de betrokkenheid van de mantelzorger spelen daarin een belangrijke rol. Samenwerking en goed overleg niet alleen met de gast maar ook met de mantelzorger is van belang. 

 

De aard van het zorgaanbod kan per gast erg verschillen. Het vastleggen hiervan vindt plaats in het zorgleefplan, hetgeen dus individueel is, en in samenspraak met de gast en/of dienst eerste contactpersoon of mantelzorger tot stand komt.  In het zorgleefplan worden vastgelegd de wensen en behoeften van de gast en de acties c.q. zorgtaken die hieruit voortvloeien. Ook specifieke taken die worden uitgevoerd door mantelzorger(s) of vrijwilligers worden afgestemd en vastgelegd in het zorgleefplan.