top of page

Kwaliteitszorg

Eindrapportage van DEKRA inzake  
HKZ certificering 2022

DEKRA Certification B.V. heeft een audit uitgevoerd bij Huize Brandsen op 30 mei 2022.

Tijdens de audit is opgevallen dat de missie, visie en beleid zoals beschreven in het Kwaliteitsplan 2022 – versie september 2021 aantoonbaar terug te vinden zijn in de organisatie. Het beleid is vertaald in doelen die middels het kwaliteitsverslag worden geëvalueerd en evt. bijgesteld. Daarnaast wordt er gewerkt met KPI’s die op een structurele wijze worden gemeten zoals blijkt uit de kwartaalrapportages en de uitgevoerde directiebeoordeling. Hiermee is de PDCA cyclus aantoonbaar aanwezig in de organisatie. De organisatie heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen doorgemaakt t.b.v. het verhogen van de kwaliteit van zorg in de organisatie waarbij het behouden en borgen van de kwaliteit van zorg continue de aandacht heeft van het management. Naast de nog in te zetten ontwikkelingen de potentiele risico’s in de organisatie  is de verbetercultuur en het kwaliteitsbewustzijn zichtbaar aanwezig in de organisatie. Er zijn en worden adequate maatregelen getroffen t.b.v. de kwaliteit  van de zorg- en dienstverlening in de organisatie. Hiermee is het managementsysteem van toegevoegde waarde voor de organisatie.

Conclusie:

Het systeem voldoet aan de beoordeelde eisen van HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties 2015. Tijdens de audit is de conformiteit en effectiviteit van het managementsysteem aangetoond, in relatie tot de scope van de certificatie. Er is vastgesteld dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te bereiken, zoals die zijn beschreven in het Kwaliteitsplan 2022. Dit is mede beoordeeld aan de hand van de interne audits en de directiebeoordeling.

 

Mogelijkheden tot verbetering:

Het kwaliteitsplan omvat de plannen en doelen voor 2022. Het valt te overwegen de doelen SMARTER te formuleren zodat gericht monitoring en sturing kan plaatsvinden.

>>> Download het document

huizebrandsen_2022 (4).jpg
bottom of page