top of page

Kwaliteitszorg

Mantelzorgbeleid

Ieder mens is een uniek persoon die gevormd is door zijn/haar persoonlijkheid in samenhang met zijn/haar omgeving. Ieder mens heeft een referentiekader met eigen wensen, behoeften en mogelijkheden.

De zorgvraag staat in relatie tot deze individuele wensen, behoeften en de draagkracht van het eventueel aanwezige thuisfront. Van belang is  dat recht gedaan wordt aan de uitgangspunten van autonomie, individuele zelfstandigheid, zelfredzaamheid en welbevinden van de bewoner. Het betekent dat er voor de bewoner in de eigen woonomgeving, ondanks de zorgafhankelijkheid, mogelijkheden zijn om het eigen leven te leiden en eigen keuzes te maken.

 

Huize Brandsen is erop gericht de bewoner kwalitatief goede verzorging en begeleiding te bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het uitgangspunt is de zorgvraag van de individuele bewoner. De zorg wordt aangepast aan de behoeften c.q. wensen en de mogelijkheden van de bewoner.

 

Het betrekken van familieleden, kennissen, vrienden of andere relaties van de bewoner bij alle aspecten aangaande het verblijf van onze bewoners in ons huis achten wij van groot belang. Deze mensen nemen een belangrijke plaats in in het leven van onze bewoners. Zij zijn voor de bewoner herkenbaar en vertrouwd en kunnen vanuit een ander gezichtspunt een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoner.

De draagkracht en de betrokkenheid van de mantelzorger spelen een belangrijke rol. Samenwerking en goed overleg niet alleen met de bewoner maar ook met de mantelzorger is van belang.

 

Bij de contacten met mantelzorgers vinden wij een open communicatie en het bespreken van wederzijdse verwachtingen van belang. Hierbij gaat het niet alleen over familieparticipatie in algemene zin, maar ook over specifieke onderdelen als: spullen meenemen van huis, kledingwisseling met de seizoenen, begeleiding naar het ziekenhuis, het meegaan met gezellige activiteiten, etc.

 

De aard van het zorgaanbod kan per bewoner erg verschillen. Het vastleggen hiervan vindt plaats in het zorgleefplan, hetgeen dus individueel is, en in samenspraak met de bewoner en/of dienst eerste contactpersoon of mantelzorger tot stand komt.  In het zorgleefplan worden vastgelegd de wensen en behoeften van de bewoner en de acties c.q. zorgtaken die hieruit voortvloeien. Ook specifieke taken die worden uitgevoerd door mantelzorger(s) of vrijwilligers worden afgestemd en vastgelegd in het zorgleefplan.

 

Wij kennen geen bezoektijden hetgeen inhoudt dat mantelzorgers en familieleden feitelijk 24 uur per dag welkom zijn.


Tot slot besteden wij ook veel aandacht aan de nabestaanden in het geval een bewoner overlijdt. Desgewenst bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een evaluatiegesprek.

huizebrandsen (11).jpg
bottom of page